รายชื่อโรงเรียนที่ลงรับหนังสือ
ที่ ศธ 04114/ว 1052 เรื่อง คำสั่งสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ แล้ว
(เรียงตามลำดับ)

โรงเรียนที่ลงรับแล้ว


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730131-บ้านโนนสวาท
2 - 730009-แก้งโนนคำประชาสรรค์
3 - 730011-บ้านนาคำน้อย 2
4 - 730208-บ้านหนองยาง
5 - 730246-บ้านเหล่าป่าเป้ด
6 - 730200-บ้านโพนไฮ
7 - 730071-คำสายทองวิทยา
8 - 730133-บ้านหนองเม็ก
9 - 730233-บ้านโนนยาง
10 - 730165-บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
11 - 730176-คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
12 - 730014-บ้านนาเสือหลายหนองยอ
13 - 730195-โรงเรียนร่มเกล้า
14 - 730083-บ้านแมด
15 - 730232-บ้านวังไฮ
16 - 730161-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
17 - 730229-บ้านนาตะแบง 2
18 - 730019-บ้านดงมัน
19 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
20 - 730125-บ้านหนองบอน
21 - 730153-บ้านภูแผงม้า
22 - 730087-บ้านโคก 2
23 - 730095-ห้วยตาเปอะ
24 - 730156-บ้านนาหลวง 2
25 - 730108-บ้านโคกสว่าง 2
26 - 730040-ชุมชนนาโสก
27 - 730128-บ้านนาทาม
28 - 730182-บ้านหนองแวงใหญ่
29 - 730001-ชุมชนศรีบุญเรือง
30 - 730032-นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
31 - 730150-บ้านคำสร้อย
32 - 730173-บ้านนาอุดม
33 - 730236-บ้านวังนอง
34 - 730154-คำแฮดประชาสรรค์
35 - 730023-บ้านหนองแวง
36 - 730015-คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
37 - 730214-บ้านนาดีโคกสวาท
38 - 730124-บ้านภูล้อม
39 - 730022-บ้านเหล่าคราม
40 - 730035-บ้านสามขัว
41 - 730034-บ้านโพนสวาง
42 - 730149-ชุมชนบ้านม่วงไข่
43 - 730120-นาหว้าประชาสรรค์
44 - 730174-บ้านขอนแก่น
45 - 730113-ชุมชนดอนตาล
46 - 730177-บ้านป่าเตย
47 - 730006-มุกดาลัย
48 - 730210-บ้านเหล่าดง
49 - 730216-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
50 - 730066-บ้านนาถ่อน
51 - 730048-บ้านหนองหอยป่าหวาย
52 - 730074-นาคำน้อยวิทยา
53 - 730039-แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
54 - 730147-สยามกลการ 4
55 - 730152-บ้านโนนเกษม
56 - 730227-ชุมชนเมืองหนองสูง
57 - 730179-บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
58 - 730234-บ้านคำพอก 1
59 - 730018-บ้านโค้งสำราญ
60 - 730046-บ้านดอนม่วย
61 - 730118-บ้านโคกพัฒนา
62 - 730145-บ้านนายอ
63 - 730021-บ้านพรานอ้น
64 - 730085-บ้านเหล่า
65 - 730088-บ้านดงยาง 1
66 - 730181-หนองข่าประชาอุทิศ
67 - 730231-บ้านบุ่ง
68 - 730007-บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
69 - 730016-บ้านคำเขือง
70 - 730117-นาสะเม็งวิทยา
71 - 730096-ชุมชนบ้านคำชะอี
72 - 730129-บ้านนาป่ง
73 - 730244-บ้านหลุบปึ้ง
74 - 730119-บ้านนาสะโน
75 - 730115-บ้านโพนสว่าง
76 - 730196-บ้านก้านเหลืองดง
77 - 730207-บ้านน้ำบ่อดง
78 - 730190-บ้านนาหินกอง
79 - 730206-บ้านชะโนด 2
80 - 730175-บ้านคำไหล
81 - 730110-บ้านหนองบง
82 - 730132-บ้านห้วยทราย 2
83 - 730136-บ้านโคกหนองหล่ม
84 - 730109-บ้านนาหลวง 1
85 - 730142-บ้านเหล่าหมี
86 - 730072-บ้านกุดโง้ง
87 - 730033-บ้านป่งโพน
88 - 730030-บ้านคำบง 2
89 - 730020-โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
90 - 730151-บ้านด่านมน
91 - 730209-บ้านหนองหนาว
92 - 730049-บ้านหนองแอก
93 - 730106-บ้านห้วยลำโมง
94 - 730178-ป่งแดงวิทยาคม
95 - 730238-บ้านโคกกลาง
96 - 730077-บ้านเหมืองบ่า
97 - 730069-บ้านม่วงหัก
98 - 730217-บ้านสองคอน
99 - 730205-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
100 - 730061-บ้านไร่
101 - 730058-บ้านสงเปือยเหนือ
102 - 730235-บ้านงิ้ว
103 - 730158-บ้านป่าแดง
104 - 730036-บ้านหนองแคนนาจาน
105 - 730239-บ้านคำพี้
106 - 730005-บ้านบุ่งอุทัย
107 - 730198-บ้านนาหลัก
108 - 730080-บ้านซ่ง
109 - 730164-บ้านนิคมร่มเกล้า
110 - 730191-บ้านปากช่อง
111 - 730155-บ้านคำนางโอก

โรงเรียนที่ยังไม่ลงรับหนังสือฉบับนี้


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730002-บ้านท่าไค้
2 - 730003-บ้านนาโปน้อย
3 - 730004-บ้านโนนศรี
4 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
5 - 730010-บ้านคำป่าหลาย
6 - 730012-บ้านนาตะแบง 1
7 - 730013-บ้านนาสองห้อง
8 - 730017-บ้านคำเม็ก
9 - 730024-บ้านโคก 1
10 - 730025-บ้านป่าหวาย
11 - 730026-บ้านพังคอง
12 - 730027-บ้านสงเปือย
13 - 730028-โรงเรียนบ้านหนองบัว
14 - 730029-บ้านดงเย็น
15 - 730031-บ้านโคกขามเลียน
16 - 730037-บ้านป่งเปือย
17 - 730038-บ้านนาโด่
18 - 730041-บ้านหนองน้ำเต้า
19 - 730042-บ้านนาหัวภู
20 - 730043-บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
21 - 730044-บ้านคำผักหนอกสงเปือย
22 - 730045-บ้านคำฮี
23 - 730047-ชุมชนบางทรายใหญ่
24 - 730050-บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
25 - 730051-บ้านดงมอน
26 - 730052-บ้านคำผึ้ง
27 - 730053-บ้านจอมมณีใต้
28 - 730054-ไตรมิตรวิทยาคม
29 - 730055-บ้านนาดี 2
30 - 730056-บ้านโนนตูม
31 - 730057-บ้านผึ่งแดด
32 - 730059-บ้านห้วยยาง
33 - 730060-บ้านหนองไผ่
34 - 730062-โรงเรียน บ้านกุดแข้
35 - 730063-บ้านกุดแข้ใต้
36 - 730064-บ้านแก่นเต่า
37 - 730065-บ้านดงยาง 2
38 - 730067-บ้านนาโสกน้อย
39 - 730068-ชุมชนโพนทราย
40 - 730070-บ้านหนองหญ้าไซย์
41 - 730073-บ้านดานคำ
42 - 730075-เมืองใหม่
43 - 730076-บ้านศูนย์ไหม
44 - 730079-บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
45 - 730081-บ้านโนนสังข์ศรี
46 - 730082-บ้านม่วง
47 - 730084-บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
48 - 730086-บ้านค้อ
49 - 730089-บ้านดอนป่าแคน
50 - 730090-บ้านตูมหวาน
51 - 730091-บ้านแฝก
52 - 730092-ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
53 - 730093-บ้านโพนงาม
54 - 730094-บ้านหนองสระพังทอง
55 - 730097-บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
56 - 730098-บ้านแก้งช้างเนียม
57 - 730099-บ้านนาปุ่ง
58 - 730100-บ้านโนนสว่าง 1
59 - 730101-บ้านหนองกะปาด
60 - 730102-บ้านห้วยทราย 1
61 - 730103-บ้านกลาง
62 - 730104-คำบกราษฎร์นุกูล
63 - 730105-บ้านบาก 1
64 - 730107-บ้านหนองเอี่ยน
65 - 730111-บ้านหนองไฮ
66 - 730112-บ้านเหล่าสร้างถ่อ
67 - 730114-บ้านนาม่วง
68 - 730116-บ้านห้วยกอก 2
69 - 730121-บ้านหนองกระยัง
70 - 730122-บ้านบาก 2
71 - 730123-บ้านนายาง
72 - 730126-บ้านภูผาหอมพัฒนา
73 - 730127-บ้านป่าไร่
74 - 730130-บ้านนามน
75 - 730134-ชุมชนโพธิ์ไทร
76 - 730135-บ้านแก้ง 2
77 - 730137-บ้านคำดู่
78 - 730138-บ้านดง
79 - 730139-บ้านนาคำน้อย 1
80 - 730140-บ้านนาโพธิ์
81 - 730141-บ้านภูวง
82 - 730143-บ้านโคกสว่าง 1
83 - 730144-บ้านท่าห้วยคำ
84 - 730146-บ้านป่าพยอม
85 - 730148-บ้านเหล่าแขมทอง
86 - 730157-บ้านบะ
87 - 730159-บ้านหนองสระพัง
88 - 730160-บ้านอุ่มไผ่
89 - 730162-บ้านคำบง 1
90 - 730163-บ้านคำพอก 2
91 - 730166-บ้านหนองนกเขียน
92 - 730167-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
93 - 730168-บ้านห้วยกอก 1
94 - 730169-เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑
95 - 730170-บ้านนากอก
96 - 730171-บ้านนาสองเหมือง
97 - 730172-บ้านน้ำเที่ยง 2
98 - 730180-บ้านโนนสะอาด 2
99 - 730183-บ้านดงหลวง
100 - 730184-บ้านเปียด
101 - 730185-บ้านโพนแดง
102 - 730186-บ้านโสก
103 - 730187-บ้านกกตูม
104 - 730188-บ้านแก้งนาง
105 - 730189-บ้านขัวสูง
106 - 730192-สยามกลการ 5
107 - 730193-บ้านสานแว้
108 - 730194-หมู่บ้านป่าไม้
109 - 730197-บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
110 - 730199-บ้านฝั่งแดง
111 - 730201-บ้านมะนาว
112 - 730202-บ้านหนองคอง
113 - 730203-พระราชทานบ้านหนองหมู
114 - 730204-บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
115 - 730211-บ้านย้อมพัฒนา
116 - 730212-บ้านหว้านใหญ่
117 - 730213-บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
118 - 730215-บ้านป่งขาม
119 - 730218-หนองผือดอนม่วง
120 - 730219-บ้านหว้านน้อย
121 - 730220-บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
122 - 730221-เมืองพาลุกากรภูมิ
123 - 730222-บ้านขามป้อม
124 - 730223-บ้านชะโนด 1
125 - 730224-บ้านทรายทอง
126 - 730225-บ้านโนนสว่าง 2
127 - 730226-ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
128 - 730228-บ้านคันแท
129 - 730230-บ้านนาหนองแคน
130 - 730237-บ้านหนองโอใหญ่
131 - 730240-บ้านโคกหินกอง
132 - 730241-บ้านเป้าป่าแสด
133 - 730242-บ้านภู
134 - 730243-บ้านแวง
135 - 730245-บ้านเหล่าน้อย