รายชื่อโรงเรียนที่ลงรับหนังสือ
ที่ ศธ 04114/ว1086 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว
(เรียงตามลำดับ)

โรงเรียนที่ลงรับแล้ว


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730106-บ้านห้วยลำโมง
2 - 730023-บ้านหนองแวง
3 - 730161-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
4 - 730143-บ้านโคกสว่าง 1
5 - 730048-บ้านหนองหอยป่าหวาย
6 - 730081-บ้านโนนสังข์ศรี
7 - 730240-บ้านโคกหินกอง
8 - 730243-บ้านแวง
9 - 730096-ชุมชนบ้านคำชะอี
10 - 730150-บ้านคำสร้อย
11 - 730015-คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
12 - 730128-บ้านนาทาม
13 - 730163-บ้านคำพอก 2
14 - 730009-แก้งโนนคำประชาสรรค์
15 - 730011-บ้านนาคำน้อย 2
16 - 730149-ชุมชนบ้านม่วงไข่
17 - 730229-บ้านนาตะแบง 2
18 - 730198-บ้านนาหลัก
19 - 730118-บ้านโคกพัฒนา
20 - 730036-บ้านหนองแคนนาจาน
21 - 730031-บ้านโคกขามเลียน
22 - 730214-บ้านนาดีโคกสวาท
23 - 730019-บ้านดงมัน
24 - 730018-บ้านโค้งสำราญ
25 - 730133-บ้านหนองเม็ก
26 - 730124-บ้านภูล้อม
27 - 730039-แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
28 - 730195-โรงเรียนร่มเกล้า
29 - 730165-บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
30 - 730072-บ้านกุดโง้ง
31 - 730074-นาคำน้อยวิทยา
32 - 730046-บ้านดอนม่วย
33 - 730208-บ้านหนองยาง
34 - 730080-บ้านซ่ง
35 - 730021-บ้านพรานอ้น
36 - 730173-บ้านนาอุดม
37 - 730206-บ้านชะโนด 2
38 - 730171-บ้านนาสองเหมือง
39 - 730151-บ้านด่านมน
40 - 730113-ชุมชนดอนตาล
41 - 730113-ชุมชนดอนตาล
42 - 730120-นาหว้าประชาสรรค์
43 - 730061-บ้านไร่
44 - 730217-บ้านสองคอน
45 - 730001-ชุมชนศรีบุญเรือง
46 - 730119-บ้านนาสะโน
47 - 730104-คำบกราษฎร์นุกูล
48 - 730222-บ้านขามป้อม
49 - 730084-บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
50 - 730115-บ้านโพนสว่าง
51 - 730164-บ้านนิคมร่มเกล้า
52 - 730196-บ้านก้านเหลืองดง
53 - 730227-ชุมชนเมืองหนองสูง
54 - 730233-บ้านโนนยาง
55 - 730138-บ้านดง
56 - 730077-บ้านเหมืองบ่า
57 - 730004-บ้านโนนศรี
58 - 730005-บ้านบุ่งอุทัย
59 - 730145-บ้านนายอ
60 - 730142-บ้านเหล่าหมี
61 - 730239-บ้านคำพี้
62 - 730058-บ้านสงเปือยเหนือ
63 - 730014-บ้านนาเสือหลายหนองยอ
64 - 730191-บ้านปากช่อง
65 - 730066-บ้านนาถ่อน
66 - 730041-บ้านหนองน้ำเต้า
67 - 730038-บ้านนาโด่
68 - 730020-โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
69 - 730040-ชุมชนนาโสก
70 - 730246-บ้านเหล่าป่าเป้ด
71 - 730083-บ้านแมด
72 - 730069-บ้านม่วงหัก
73 - 730042-บ้านนาหัวภู
74 - 730231-บ้านบุ่ง
75 - 730232-บ้านวังไฮ
76 - 730216-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
77 - 730200-บ้านโพนไฮ
78 - 730210-บ้านเหล่าดง
79 - 730131-บ้านโนนสวาท
80 - 730136-บ้านโคกหนองหล่ม

โรงเรียนที่ยังไม่ลงรับหนังสือฉบับนี้


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730002-บ้านท่าไค้
2 - 730003-บ้านนาโปน้อย
3 - 730006-มุกดาลัย
4 - 730007-บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
5 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
6 - 730010-บ้านคำป่าหลาย
7 - 730012-บ้านนาตะแบง 1
8 - 730013-บ้านนาสองห้อง
9 - 730016-บ้านคำเขือง
10 - 730017-บ้านคำเม็ก
11 - 730022-บ้านเหล่าคราม
12 - 730024-บ้านโคก 1
13 - 730025-บ้านป่าหวาย
14 - 730026-บ้านพังคอง
15 - 730027-บ้านสงเปือย
16 - 730028-โรงเรียนบ้านหนองบัว
17 - 730029-บ้านดงเย็น
18 - 730030-บ้านคำบง 2
19 - 730032-นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
20 - 730033-บ้านป่งโพน
21 - 730034-บ้านโพนสวาง
22 - 730035-บ้านสามขัว
23 - 730037-บ้านป่งเปือย
24 - 730043-บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
25 - 730044-บ้านคำผักหนอกสงเปือย
26 - 730045-บ้านคำฮี
27 - 730047-ชุมชนบางทรายใหญ่
28 - 730049-บ้านหนองแอก
29 - 730050-บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
30 - 730051-บ้านดงมอน
31 - 730052-บ้านคำผึ้ง
32 - 730053-บ้านจอมมณีใต้
33 - 730054-ไตรมิตรวิทยาคม
34 - 730055-บ้านนาดี 2
35 - 730056-บ้านโนนตูม
36 - 730057-บ้านผึ่งแดด
37 - 730059-บ้านห้วยยาง
38 - 730060-บ้านหนองไผ่
39 - 730062-โรงเรียน บ้านกุดแข้
40 - 730063-บ้านกุดแข้ใต้
41 - 730064-บ้านแก่นเต่า
42 - 730065-บ้านดงยาง 2
43 - 730067-บ้านนาโสกน้อย
44 - 730068-ชุมชนโพนทราย
45 - 730070-บ้านหนองหญ้าไซย์
46 - 730071-คำสายทองวิทยา
47 - 730073-บ้านดานคำ
48 - 730075-เมืองใหม่
49 - 730076-บ้านศูนย์ไหม
50 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
51 - 730079-บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
52 - 730082-บ้านม่วง
53 - 730085-บ้านเหล่า
54 - 730086-บ้านค้อ
55 - 730087-บ้านโคก 2
56 - 730088-บ้านดงยาง 1
57 - 730089-บ้านดอนป่าแคน
58 - 730090-บ้านตูมหวาน
59 - 730091-บ้านแฝก
60 - 730092-ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
61 - 730093-บ้านโพนงาม
62 - 730094-บ้านหนองสระพังทอง
63 - 730095-ห้วยตาเปอะ
64 - 730097-บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
65 - 730098-บ้านแก้งช้างเนียม
66 - 730099-บ้านนาปุ่ง
67 - 730100-บ้านโนนสว่าง 1
68 - 730101-บ้านหนองกะปาด
69 - 730102-บ้านห้วยทราย 1
70 - 730103-บ้านกลาง
71 - 730105-บ้านบาก 1
72 - 730107-บ้านหนองเอี่ยน
73 - 730108-บ้านโคกสว่าง 2
74 - 730109-บ้านนาหลวง 1
75 - 730110-บ้านหนองบง
76 - 730111-บ้านหนองไฮ
77 - 730112-บ้านเหล่าสร้างถ่อ
78 - 730114-บ้านนาม่วง
79 - 730116-บ้านห้วยกอก 2
80 - 730117-นาสะเม็งวิทยา
81 - 730121-บ้านหนองกระยัง
82 - 730122-บ้านบาก 2
83 - 730123-บ้านนายาง
84 - 730125-บ้านหนองบอน
85 - 730126-บ้านภูผาหอมพัฒนา
86 - 730127-บ้านป่าไร่
87 - 730129-บ้านนาป่ง
88 - 730130-บ้านนามน
89 - 730132-บ้านห้วยทราย 2
90 - 730134-ชุมชนโพธิ์ไทร
91 - 730135-บ้านแก้ง 2
92 - 730137-บ้านคำดู่
93 - 730139-บ้านนาคำน้อย 1
94 - 730140-บ้านนาโพธิ์
95 - 730141-บ้านภูวง
96 - 730144-บ้านท่าห้วยคำ
97 - 730146-บ้านป่าพยอม
98 - 730147-สยามกลการ 4
99 - 730148-บ้านเหล่าแขมทอง
100 - 730152-บ้านโนนเกษม
101 - 730153-บ้านภูแผงม้า
102 - 730154-คำแฮดประชาสรรค์
103 - 730155-บ้านคำนางโอก
104 - 730156-บ้านนาหลวง 2
105 - 730157-บ้านบะ
106 - 730158-บ้านป่าแดง
107 - 730159-บ้านหนองสระพัง
108 - 730160-บ้านอุ่มไผ่
109 - 730162-บ้านคำบง 1
110 - 730166-บ้านหนองนกเขียน
111 - 730167-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
112 - 730168-บ้านห้วยกอก 1
113 - 730169-เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑
114 - 730170-บ้านนากอก
115 - 730172-บ้านน้ำเที่ยง 2
116 - 730174-บ้านขอนแก่น
117 - 730175-บ้านคำไหล
118 - 730176-คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
119 - 730177-บ้านป่าเตย
120 - 730178-ป่งแดงวิทยาคม
121 - 730179-บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
122 - 730180-บ้านโนนสะอาด 2
123 - 730181-หนองข่าประชาอุทิศ
124 - 730182-บ้านหนองแวงใหญ่
125 - 730183-บ้านดงหลวง
126 - 730184-บ้านเปียด
127 - 730185-บ้านโพนแดง
128 - 730186-บ้านโสก
129 - 730187-บ้านกกตูม
130 - 730188-บ้านแก้งนาง
131 - 730189-บ้านขัวสูง
132 - 730190-บ้านนาหินกอง
133 - 730192-สยามกลการ 5
134 - 730193-บ้านสานแว้
135 - 730194-หมู่บ้านป่าไม้
136 - 730197-บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
137 - 730199-บ้านฝั่งแดง
138 - 730201-บ้านมะนาว
139 - 730202-บ้านหนองคอง
140 - 730203-พระราชทานบ้านหนองหมู
141 - 730204-บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
142 - 730205-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
143 - 730207-บ้านน้ำบ่อดง
144 - 730209-บ้านหนองหนาว
145 - 730211-บ้านย้อมพัฒนา
146 - 730212-บ้านหว้านใหญ่
147 - 730213-บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
148 - 730215-บ้านป่งขาม
149 - 730218-หนองผือดอนม่วง
150 - 730219-บ้านหว้านน้อย
151 - 730220-บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
152 - 730221-เมืองพาลุกากรภูมิ
153 - 730223-บ้านชะโนด 1
154 - 730224-บ้านทรายทอง
155 - 730225-บ้านโนนสว่าง 2
156 - 730226-ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
157 - 730228-บ้านคันแท
158 - 730230-บ้านนาหนองแคน
159 - 730234-บ้านคำพอก 1
160 - 730235-บ้านงิ้ว
161 - 730236-บ้านวังนอง
162 - 730237-บ้านหนองโอใหญ่
163 - 730238-บ้านโคกกลาง
164 - 730241-บ้านเป้าป่าแสด
165 - 730242-บ้านภู
166 - 730244-บ้านหลุบปึ้ง
167 - 730245-บ้านเหล่าน้อย