รายชื่อโรงเรียนที่ลงรับหนังสือ
ที่ ศธ 04114/ว 046 เรื่อง การส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก แล้ว
(เรียงตามลำดับ)

โรงเรียนที่ลงรับแล้ว


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730080-บ้านซ่ง
2 - 730119-บ้านนาสะโน
3 - 730209-บ้านหนองหนาว
4 - 730142-บ้านเหล่าหมี
5 - 730115-บ้านโพนสว่าง
6 - 730032-นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
7 - 730006-มุกดาลัย
8 - 730090-บ้านตูมหวาน
9 - 730170-บ้านนากอก
10 - 730042-บ้านนาหัวภู
11 - 730113-ชุมชนดอนตาล
12 - 730058-บ้านสงเปือยเหนือ
13 - 730079-บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
14 - 730030-บ้านคำบง 2
15 - 730169-เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑
16 - 730217-บ้านสองคอน
17 - 730066-บ้านนาถ่อน
18 - 730232-บ้านวังไฮ
19 - 730074-นาคำน้อยวิทยา
20 - 730233-บ้านโนนยาง
21 - 730213-บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
22 - 730057-บ้านผึ่งแดด
23 - 730180-บ้านโนนสะอาด 2
24 - 730145-บ้านนายอ
25 - 730137-บ้านคำดู่
26 - 730201-บ้านมะนาว
27 - 730230-บ้านนาหนองแคน
28 - 730235-บ้านงิ้ว
29 - 730147-สยามกลการ 4
30 - 730077-บ้านเหมืองบ่า
31 - 730002-บ้านท่าไค้
32 - 730009-แก้งโนนคำประชาสรรค์
33 - 730139-บ้านนาคำน้อย 1
34 - 730017-บ้านคำเม็ก
35 - 730041-บ้านหนองน้ำเต้า
36 - 730236-บ้านวังนอง
37 - 730136-บ้านโคกหนองหล่ม
38 - 730118-บ้านโคกพัฒนา
39 - 730191-บ้านปากช่อง
40 - 730014-บ้านนาเสือหลายหนองยอ
41 - 730022-บ้านเหล่าคราม
42 - 730045-บ้านคำฮี
43 - 730163-บ้านคำพอก 2
44 - 730146-บ้านป่าพยอม
45 - 730070-บ้านหนองหญ้าไซย์
46 - 730140-บ้านนาโพธิ์
47 - 730023-บ้านหนองแวง
48 - 730130-บ้านนามน
49 - 730110-บ้านหนองบง
50 - 730005-บ้านบุ่งอุทัย
51 - 730121-บ้านหนองกระยัง
52 - 730153-บ้านภูแผงม้า
53 - 730131-บ้านโนนสวาท
54 - 730181-หนองข่าประชาอุทิศ
55 - 730064-บ้านแก่นเต่า
56 - 730048-บ้านหนองหอยป่าหวาย
57 - 730038-บ้านนาโด่
58 - 730069-บ้านม่วงหัก
59 - 730143-บ้านโคกสว่าง 1
60 - 730007-บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
61 - 730123-บ้านนายาง
62 - 730020-โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
63 - 730051-บ้านดงมอน
64 - 730034-บ้านโพนสวาง
65 - 730182-บ้านหนองแวงใหญ่
66 - 730178-ป่งแดงวิทยาคม
67 - 730024-บ้านโคก 1
68 - 730095-ห้วยตาเปอะ
69 - 730135-บ้านแก้ง 2
70 - 730003-บ้านนาโปน้อย
71 - 730035-บ้านสามขัว
72 - 730175-บ้านคำไหล
73 - 730175-บ้านคำไหล
74 - 730176-คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
75 - 730231-บ้านบุ่ง
76 - 730019-บ้านดงมัน
77 - 730018-บ้านโค้งสำราญ
78 - 730122-บ้านบาก 2
79 - 730149-ชุมชนบ้านม่วงไข่
80 - 730004-บ้านโนนศรี
81 - 730152-บ้านโนนเกษม
82 - 730133-บ้านหนองเม็ก
83 - 730039-แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
84 - 730016-บ้านคำเขือง
85 - 730159-บ้านหนองสระพัง
86 - 730154-คำแฮดประชาสรรค์
87 - 730117-นาสะเม็งวิทยา
88 - 730125-บ้านหนองบอน
89 - 730194-หมู่บ้านป่าไม้
90 - 730128-บ้านนาทาม
91 - 730040-ชุมชนนาโสก
92 - 730044-บ้านคำผักหนอกสงเปือย
93 - 730193-บ้านสานแว้
94 - 730036-บ้านหนองแคนนาจาน
95 - 730029-บ้านดงเย็น
96 - 730072-บ้านกุดโง้ง
97 - 730138-บ้านดง
98 - 730165-บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
99 - 730046-บ้านดอนม่วย
100 - 730011-บ้านนาคำน้อย 2
101 - 730229-บ้านนาตะแบง 2
102 - 730173-บ้านนาอุดม
103 - 730187-บ้านกกตูม
104 - 730126-บ้านภูผาหอมพัฒนา
105 - 730156-บ้านนาหลวง 2
106 - 730234-บ้านคำพอก 1
107 - 730148-บ้านเหล่าแขมทอง
108 - 730243-บ้านแวง
109 - 730158-บ้านป่าแดง
110 - 730063-บ้านกุดแข้ใต้
111 - 730073-บ้านดานคำ
112 - 730129-บ้านนาป่ง
113 - 730049-บ้านหนองแอก
114 - 730239-บ้านคำพี้
115 - 730067-บ้านนาโสกน้อย
116 - 730134-ชุมชนโพธิ์ไทร
117 - 730155-บ้านคำนางโอก
118 - 730031-บ้านโคกขามเลียน
119 - 730216-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
120 - 730197-บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
121 - 730198-บ้านนาหลัก
122 - 730242-บ้านภู
123 - 730212-บ้านหว้านใหญ่
124 - 730184-บ้านเปียด
125 - 730183-บ้านดงหลวง
126 - 730221-เมืองพาลุกากรภูมิ
127 - 730189-บ้านขัวสูง
128 - 730091-บ้านแฝก
129 - 730224-บ้านทรายทอง
130 - 730177-บ้านป่าเตย
131 - 730237-บ้านหนองโอใหญ่
132 - 730088-บ้านดงยาง 1
133 - 730086-บ้านค้อ
134 - 730211-บ้านย้อมพัฒนา
135 - 730141-บ้านภูวง
136 - 730001-ชุมชนศรีบุญเรือง
137 - 730188-บ้านแก้งนาง
138 - 730223-บ้านชะโนด 1
139 - 730196-บ้านก้านเหลืองดง
140 - 730206-บ้านชะโนด 2
141 - 730084-บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
142 - 730210-บ้านเหล่าดง
143 - 730199-บ้านฝั่งแดง
144 - 730195-โรงเรียนร่มเกล้า
145 - 730083-บ้านแมด
146 - 730082-บ้านม่วง
147 - 730227-ชุมชนเมืองหนองสูง
148 - 730208-บ้านหนองยาง
149 - 730215-บ้านป่งขาม
150 - 730085-บ้านเหล่า
151 - 730240-บ้านโคกหินกอง
152 - 730043-บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
153 - 730161-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
154 - 730164-บ้านนิคมร่มเกล้า
155 - 730015-คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
156 - 730081-บ้านโนนสังข์ศรี
157 - 730103-บ้านกลาง
158 - 730098-บ้านแก้งช้างเนียม
159 - 730106-บ้านห้วยลำโมง
160 - 730246-บ้านเหล่าป่าเป้ด
161 - 730207-บ้านน้ำบ่อดง
162 - 730174-บ้านขอนแก่น
163 - 730228-บ้านคันแท
164 - 730241-บ้านเป้าป่าแสด
165 - 730190-บ้านนาหินกอง
166 - 730120-นาหว้าประชาสรรค์
167 - 730062-โรงเรียน บ้านกุดแข้
168 - 730226-ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
169 - 730124-บ้านภูล้อม
170 - 730244-บ้านหลุบปึ้ง
171 - 730101-บ้านหนองกะปาด
172 - 730160-บ้านอุ่มไผ่
173 - 730075-เมืองใหม่
174 - 730179-บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
175 - 730087-บ้านโคก 2
176 - 730096-ชุมชนบ้านคำชะอี
177 - 730021-บ้านพรานอ้น
178 - 730033-บ้านป่งโพน
179 - 730200-บ้านโพนไฮ
180 - 730238-บ้านโคกกลาง

โรงเรียนที่ยังไม่ลงรับหนังสือฉบับนี้


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
2 - 730010-บ้านคำป่าหลาย
3 - 730012-บ้านนาตะแบง 1
4 - 730013-บ้านนาสองห้อง
5 - 730025-บ้านป่าหวาย
6 - 730026-บ้านพังคอง
7 - 730027-บ้านสงเปือย
8 - 730028-โรงเรียนบ้านหนองบัว
9 - 730037-บ้านป่งเปือย
10 - 730047-ชุมชนบางทรายใหญ่
11 - 730050-บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
12 - 730052-บ้านคำผึ้ง
13 - 730053-บ้านจอมมณีใต้
14 - 730054-ไตรมิตรวิทยาคม
15 - 730055-บ้านนาดี 2
16 - 730056-บ้านโนนตูม
17 - 730059-บ้านห้วยยาง
18 - 730060-บ้านหนองไผ่
19 - 730061-บ้านไร่
20 - 730065-บ้านดงยาง 2
21 - 730068-ชุมชนโพนทราย
22 - 730071-คำสายทองวิทยา
23 - 730076-บ้านศูนย์ไหม
24 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
25 - 730089-บ้านดอนป่าแคน
26 - 730092-ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
27 - 730093-บ้านโพนงาม
28 - 730094-บ้านหนองสระพังทอง
29 - 730097-บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
30 - 730099-บ้านนาปุ่ง
31 - 730100-บ้านโนนสว่าง 1
32 - 730102-บ้านห้วยทราย 1
33 - 730104-คำบกราษฎร์นุกูล
34 - 730105-บ้านบาก 1
35 - 730107-บ้านหนองเอี่ยน
36 - 730108-บ้านโคกสว่าง 2
37 - 730109-บ้านนาหลวง 1
38 - 730111-บ้านหนองไฮ
39 - 730112-บ้านเหล่าสร้างถ่อ
40 - 730114-บ้านนาม่วง
41 - 730116-บ้านห้วยกอก 2
42 - 730127-บ้านป่าไร่
43 - 730132-บ้านห้วยทราย 2
44 - 730144-บ้านท่าห้วยคำ
45 - 730150-บ้านคำสร้อย
46 - 730151-บ้านด่านมน
47 - 730157-บ้านบะ
48 - 730162-บ้านคำบง 1
49 - 730166-บ้านหนองนกเขียน
50 - 730167-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
51 - 730168-บ้านห้วยกอก 1
52 - 730171-บ้านนาสองเหมือง
53 - 730172-บ้านน้ำเที่ยง 2
54 - 730185-บ้านโพนแดง
55 - 730186-บ้านโสก
56 - 730192-สยามกลการ 5
57 - 730202-บ้านหนองคอง
58 - 730203-พระราชทานบ้านหนองหมู
59 - 730204-บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
60 - 730205-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
61 - 730214-บ้านนาดีโคกสวาท
62 - 730218-หนองผือดอนม่วง
63 - 730219-บ้านหว้านน้อย
64 - 730220-บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
65 - 730222-บ้านขามป้อม
66 - 730225-บ้านโนนสว่าง 2
67 - 730245-บ้านเหล่าน้อย