รายชื่อโรงเรียนที่ลงรับหนังสือ
ที่ ศธ 04114/ว29 เรื่อง แจ้งปิดทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร แล้ว
(เรียงตามลำดับ)

โรงเรียนที่ลงรับแล้ว


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730191-บ้านปากช่อง
2 - 730209-บ้านหนองหนาว
3 - 730131-บ้านโนนสวาท
4 - 730128-บ้านนาทาม
5 - 730220-บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
6 - 730040-ชุมชนนาโสก
7 - 730006-มุกดาลัย
8 - 730183-บ้านดงหลวง
9 - 730162-บ้านคำบง 1
10 - 730029-บ้านดงเย็น
11 - 730017-บ้านคำเม็ก
12 - 730073-บ้านดานคำ
13 - 730071-คำสายทองวิทยา
14 - 730124-บ้านภูล้อม
15 - 730163-บ้านคำพอก 2
16 - 730230-บ้านนาหนองแคน
17 - 730129-บ้านนาป่ง
18 - 730123-บ้านนายาง
19 - 730016-บ้านคำเขือง
20 - 730020-โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
21 - 730186-บ้านโสก
22 - 730031-บ้านโคกขามเลียน
23 - 730059-บ้านห้วยยาง
24 - 730018-บ้านโค้งสำราญ
25 - 730070-บ้านหนองหญ้าไซย์
26 - 730069-บ้านม่วงหัก
27 - 730032-นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
28 - 730023-บ้านหนองแวง
29 - 730146-บ้านป่าพยอม
30 - 730119-บ้านนาสะโน
31 - 730140-บ้านนาโพธิ์
32 - 730115-บ้านโพนสว่าง
33 - 730139-บ้านนาคำน้อย 1
34 - 730048-บ้านหนองหอยป่าหวาย
35 - 730198-บ้านนาหลัก
36 - 730157-บ้านบะ
37 - 730226-ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
38 - 730177-บ้านป่าเตย
39 - 730203-พระราชทานบ้านหนองหมู
40 - 730164-บ้านนิคมร่มเกล้า
41 - 730135-บ้านแก้ง 2
42 - 730243-บ้านแวง
43 - 730101-บ้านหนองกะปาด
44 - 730066-บ้านนาถ่อน
45 - 730039-แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
46 - 730095-ห้วยตาเปอะ
47 - 730072-บ้านกุดโง้ง
48 - 730012-บ้านนาตะแบง 1
49 - 730045-บ้านคำฮี
50 - 730106-บ้านห้วยลำโมง
51 - 730091-บ้านแฝก
52 - 730156-บ้านนาหลวง 2
53 - 730081-บ้านโนนสังข์ศรี
54 - 730189-บ้านขัวสูง
55 - 730161-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
56 - 730223-บ้านชะโนด 1
57 - 730232-บ้านวังไฮ
58 - 730181-หนองข่าประชาอุทิศ
59 - 730166-บ้านหนองนกเขียน
60 - 730051-บ้านดงมอน
61 - 730208-บ้านหนองยาง
62 - 730154-คำแฮดประชาสรรค์
63 - 730004-บ้านโนนศรี
64 - 730086-บ้านค้อ
65 - 730049-บ้านหนองแอก
66 - 730098-บ้านแก้งช้างเนียม
67 - 730117-นาสะเม็งวิทยา
68 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
69 - 730097-บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
70 - 730211-บ้านย้อมพัฒนา
71 - 730206-บ้านชะโนด 2
72 - 730234-บ้านคำพอก 1
73 - 730170-บ้านนากอก
74 - 730145-บ้านนายอ
75 - 730187-บ้านกกตูม
76 - 730142-บ้านเหล่าหมี
77 - 730152-บ้านโนนเกษม
78 - 730235-บ้านงิ้ว
79 - 730213-บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
80 - 730074-นาคำน้อยวิทยา
81 - 730103-บ้านกลาง
82 - 730118-บ้านโคกพัฒนา
83 - 730083-บ้านแมด
84 - 730063-บ้านกุดแข้ใต้
85 - 730022-บ้านเหล่าคราม
86 - 730175-บ้านคำไหล
87 - 730246-บ้านเหล่าป่าเป้ด
88 - 730245-บ้านเหล่าน้อย
89 - 730197-บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
90 - 730077-บ้านเหมืองบ่า
91 - 730212-บ้านหว้านใหญ่
92 - 730109-บ้านนาหลวง 1
93 - 730001-ชุมชนศรีบุญเรือง
94 - 730241-บ้านเป้าป่าแสด
95 - 730038-บ้านนาโด่
96 - 730005-บ้านบุ่งอุทัย
97 - 730165-บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
98 - 730034-บ้านโพนสวาง
99 - 730102-บ้านห้วยทราย 1
100 - 730096-ชุมชนบ้านคำชะอี
101 - 730178-ป่งแดงวิทยาคม
102 - 730137-บ้านคำดู่
103 - 730195-โรงเรียนร่มเกล้า
104 - 730080-บ้านซ่ง
105 - 730240-บ้านโคกหินกอง
106 - 730046-บ้านดอนม่วย
107 - 730153-บ้านภูแผงม้า
108 - 730133-บ้านหนองเม็ก
109 - 730244-บ้านหลุบปึ้ง
110 - 730043-บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
111 - 730147-สยามกลการ 4
112 - 730143-บ้านโคกสว่าง 1
113 - 730120-นาหว้าประชาสรรค์
114 - 730007-บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
115 - 730176-คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
116 - 730009-แก้งโนนคำประชาสรรค์
117 - 730087-บ้านโคก 2
118 - 730110-บ้านหนองบง
119 - 730136-บ้านโคกหนองหล่ม
120 - 730126-บ้านภูผาหอมพัฒนา
121 - 730125-บ้านหนองบอน
122 - 730233-บ้านโนนยาง
123 - 730015-คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
124 - 730238-บ้านโคกกลาง
125 - 730239-บ้านคำพี้
126 - 730065-บ้านดงยาง 2
127 - 730112-บ้านเหล่าสร้างถ่อ
128 - 730237-บ้านหนองโอใหญ่
129 - 730180-บ้านโนนสะอาด 2
130 - 730173-บ้านนาอุดม
131 - 730088-บ้านดงยาง 1
132 - 730085-บ้านเหล่า
133 - 730185-บ้านโพนแดง
134 - 730210-บ้านเหล่าดง
135 - 730113-ชุมชนดอนตาล
136 - 730057-บ้านผึ่งแดด
137 - 730169-เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑
138 - 730122-บ้านบาก 2
139 - 730100-บ้านโนนสว่าง 1
140 - 730236-บ้านวังนอง
141 - 730055-บ้านนาดี 2
142 - 730075-เมืองใหม่
143 - 730058-บ้านสงเปือยเหนือ
144 - 730229-บ้านนาตะแบง 2
145 - 730196-บ้านก้านเหลืองดง
146 - 730201-บ้านมะนาว
147 - 730194-หมู่บ้านป่าไม้
148 - 730130-บ้านนามน
149 - 730011-บ้านนาคำน้อย 2
150 - 730222-บ้านขามป้อม
151 - 730155-บ้านคำนางโอก
152 - 730199-บ้านฝั่งแดง
153 - 730231-บ้านบุ่ง
154 - 730134-ชุมชนโพธิ์ไทร
155 - 730188-บ้านแก้งนาง
156 - 730030-บ้านคำบง 2
157 - 730159-บ้านหนองสระพัง
158 - 730138-บ้านดง
159 - 730200-บ้านโพนไฮ
160 - 730042-บ้านนาหัวภู
161 - 730019-บ้านดงมัน
162 - 730141-บ้านภูวง
163 - 730053-บ้านจอมมณีใต้
164 - 730024-บ้านโคก 1
165 - 730036-บ้านหนองแคนนาจาน
166 - 730060-บ้านหนองไผ่
167 - 730079-บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
168 - 730227-ชุมชนเมืองหนองสูง
169 - 730121-บ้านหนองกระยัง
170 - 730062-โรงเรียน บ้านกุดแข้
171 - 730035-บ้านสามขัว
172 - 730002-บ้านท่าไค้
173 - 730158-บ้านป่าแดง
174 - 730242-บ้านภู
175 - 730207-บ้านน้ำบ่อดง
176 - 730224-บ้านทรายทอง
177 - 730089-บ้านดอนป่าแคน
178 - 730174-บ้านขอนแก่น
179 - 730041-บ้านหนองน้ำเต้า
180 - 730190-บ้านนาหินกอง
181 - 730014-บ้านนาเสือหลายหนองยอ
182 - 730215-บ้านป่งขาม
183 - 730149-ชุมชนบ้านม่วงไข่
184 - 730179-บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
185 - 730216-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
186 - 730160-บ้านอุ่มไผ่
187 - 730068-ชุมชนโพนทราย
188 - 730090-บ้านตูมหวาน
189 - 730084-บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
190 - 730148-บ้านเหล่าแขมทอง
191 - 730184-บ้านเปียด
192 - 730033-บ้านป่งโพน

โรงเรียนที่ยังไม่ลงรับหนังสือฉบับนี้


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730003-บ้านนาโปน้อย
2 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
3 - 730010-บ้านคำป่าหลาย
4 - 730013-บ้านนาสองห้อง
5 - 730021-บ้านพรานอ้น
6 - 730025-บ้านป่าหวาย
7 - 730026-บ้านพังคอง
8 - 730027-บ้านสงเปือย
9 - 730028-โรงเรียนบ้านหนองบัว
10 - 730037-บ้านป่งเปือย
11 - 730044-บ้านคำผักหนอกสงเปือย
12 - 730047-ชุมชนบางทรายใหญ่
13 - 730050-บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
14 - 730052-บ้านคำผึ้ง
15 - 730054-ไตรมิตรวิทยาคม
16 - 730056-บ้านโนนตูม
17 - 730061-บ้านไร่
18 - 730064-บ้านแก่นเต่า
19 - 730067-บ้านนาโสกน้อย
20 - 730076-บ้านศูนย์ไหม
21 - 730082-บ้านม่วง
22 - 730092-ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
23 - 730093-บ้านโพนงาม
24 - 730094-บ้านหนองสระพังทอง
25 - 730099-บ้านนาปุ่ง
26 - 730104-คำบกราษฎร์นุกูล
27 - 730105-บ้านบาก 1
28 - 730107-บ้านหนองเอี่ยน
29 - 730108-บ้านโคกสว่าง 2
30 - 730111-บ้านหนองไฮ
31 - 730114-บ้านนาม่วง
32 - 730116-บ้านห้วยกอก 2
33 - 730127-บ้านป่าไร่
34 - 730132-บ้านห้วยทราย 2
35 - 730144-บ้านท่าห้วยคำ
36 - 730150-บ้านคำสร้อย
37 - 730151-บ้านด่านมน
38 - 730167-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
39 - 730168-บ้านห้วยกอก 1
40 - 730171-บ้านนาสองเหมือง
41 - 730172-บ้านน้ำเที่ยง 2
42 - 730182-บ้านหนองแวงใหญ่
43 - 730192-สยามกลการ 5
44 - 730193-บ้านสานแว้
45 - 730202-บ้านหนองคอง
46 - 730204-บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
47 - 730205-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
48 - 730214-บ้านนาดีโคกสวาท
49 - 730217-บ้านสองคอน
50 - 730218-หนองผือดอนม่วง
51 - 730219-บ้านหว้านน้อย
52 - 730221-เมืองพาลุกากรภูมิ
53 - 730225-บ้านโนนสว่าง 2
54 - 730228-บ้านคันแท