รายชื่อโรงเรียนที่ลงรับหนังสือ
ที่ ศธ 04114/ว728 เรื่อง การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว
(เรียงตามลำดับ)

โรงเรียนที่ลงรับแล้ว


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730265-
2 - 730263-
3 - 730030-บ้านคำบง 2
4 - 730207-บ้านน้ำบ่อดง
5 - 730039-แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
6 - 730131-บ้านโนนสวาท
7 - 730071-คำสายทองวิทยา
8 - 730140-บ้านนาโพธิ์
9 - 730179-บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
10 - 730136-บ้านโคกหนองหล่ม
11 - 730138-บ้านดง
12 - 730137-บ้านคำดู่
13 - 730100-บ้านโนนสว่าง 1
14 - 730162-บ้านคำบง 1
15 - 730043-บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
16 - 730036-บ้านหนองแคนนาจาน
17 - 730239-บ้านคำพี้
18 - 730124-บ้านภูล้อม
19 - 730266-
20 - 730020-โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
21 - 730141-บ้านภูวง
22 - 730141-บ้านภูวง
23 - 730129-บ้านนาป่ง
24 - 730206-บ้านชะโนด 2
25 - 730181-หนองข่าประชาอุทิศ
26 - 730069-บ้านม่วงหัก
27 - 730054-ไตรมิตรวิทยาคม
28 - 730054-ไตรมิตรวิทยาคม
29 - 730155-บ้านคำนางโอก
30 - 730165-บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
31 - 730264-
32 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
33 - 730252-
34 - 730259-
35 - 730120-นาหว้าประชาสรรค์
36 - 730255-
37 - 730079-บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
38 - 730032-นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
39 - 730017-บ้านคำเม็ก
40 - 730084-บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
41 - 730058-บ้านสงเปือยเหนือ
42 - 730051-บ้านดงมอน
43 - 730113-ชุมชนดอนตาล
44 - 730208-บ้านหนองยาง
45 - 730111-บ้านหนองไฮ
46 - 730077-บ้านเหมืองบ่า
47 - 730059-บ้านห้วยยาง
48 - 730081-บ้านโนนสังข์ศรี
49 - 730080-บ้านซ่ง
50 - 730116-บ้านห้วยกอก 2
51 - 730196-บ้านก้านเหลืองดง
52 - 730237-บ้านหนองโอใหญ่
53 - 730018-บ้านโค้งสำราญ
54 - 730019-บ้านดงมัน
55 - 730029-บ้านดงเย็น
56 - 730210-บ้านเหล่าดง
57 - 730174-บ้านขอนแก่น
58 - 730176-คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
59 - 730246-บ้านเหล่าป่าเป้ด
60 - 730083-บ้านแมด
61 - 730031-บ้านโคกขามเลียน
62 - 730193-บ้านสานแว้
63 - 730244-บ้านหลุบปึ้ง
64 - 730022-บ้านเหล่าคราม
65 - 730149-ชุมชนบ้านม่วงไข่
66 - 730130-บ้านนามน
67 - 730178-ป่งแดงวิทยาคม
68 - 730147-สยามกลการ 4
69 - 730250-
70 - 730110-บ้านหนองบง
71 - 730168-บ้านห้วยกอก 1
72 - 730269-
73 - 730180-บ้านโนนสะอาด 2
74 - 730148-บ้านเหล่าแขมทอง
75 - 730117-นาสะเม็งวิทยา
76 - 730262-
77 - 730125-บ้านหนองบอน
78 - 730119-บ้านนาสะโน
79 - 730055-บ้านนาดี 2
80 - 730126-บ้านภูผาหอมพัฒนา
81 - 730123-บ้านนายาง
82 - 730034-บ้านโพนสวาง
83 - 730009-แก้งโนนคำประชาสรรค์
84 - 730108-บ้านโคกสว่าง 2
85 - 730199-บ้านฝั่งแดง
86 - 730101-บ้านหนองกะปาด
87 - 730275-

โรงเรียนที่ยังไม่ลงรับหนังสือฉบับนี้


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730001-ชุมชนศรีบุญเรือง
2 - 730002-บ้านท่าไค้
3 - 730003-บ้านนาโปน้อย
4 - 730004-บ้านโนนศรี
5 - 730005-บ้านบุ่งอุทัย
6 - 730006-มุกดาลัย
7 - 730007-บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
8 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
9 - 730010-บ้านคำป่าหลาย
10 - 730011-บ้านนาคำน้อย 2
11 - 730012-บ้านนาตะแบง 1
12 - 730013-บ้านนาสองห้อง
13 - 730014-บ้านนาเสือหลายหนองยอ
14 - 730015-คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
15 - 730016-บ้านคำเขือง
16 - 730021-บ้านพรานอ้น
17 - 730023-บ้านหนองแวง
18 - 730024-บ้านโคก 1
19 - 730025-บ้านป่าหวาย
20 - 730026-บ้านพังคอง
21 - 730027-บ้านสงเปือย
22 - 730028-โรงเรียนบ้านหนองบัว
23 - 730033-บ้านป่งโพน
24 - 730035-บ้านสามขัว
25 - 730037-บ้านป่งเปือย
26 - 730038-บ้านนาโด่
27 - 730040-ชุมชนนาโสก
28 - 730041-บ้านหนองน้ำเต้า
29 - 730042-บ้านนาหัวภู
30 - 730044-บ้านคำผักหนอกสงเปือย
31 - 730045-บ้านคำฮี
32 - 730046-บ้านดอนม่วย
33 - 730047-ชุมชนบางทรายใหญ่
34 - 730048-บ้านหนองหอยป่าหวาย
35 - 730049-บ้านหนองแอก
36 - 730050-บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
37 - 730052-บ้านคำผึ้ง
38 - 730053-บ้านจอมมณีใต้
39 - 730056-บ้านโนนตูม
40 - 730057-บ้านผึ่งแดด
41 - 730060-บ้านหนองไผ่
42 - 730061-บ้านไร่
43 - 730062-โรงเรียน บ้านกุดแข้
44 - 730063-บ้านกุดแข้ใต้
45 - 730064-บ้านแก่นเต่า
46 - 730065-บ้านดงยาง 2
47 - 730066-บ้านนาถ่อน
48 - 730067-บ้านนาโสกน้อย
49 - 730068-ชุมชนโพนทราย
50 - 730070-บ้านหนองหญ้าไซย์
51 - 730072-บ้านกุดโง้ง
52 - 730073-บ้านดานคำ
53 - 730074-นาคำน้อยวิทยา
54 - 730075-เมืองใหม่
55 - 730076-บ้านศูนย์ไหม
56 - 730082-บ้านม่วง
57 - 730085-บ้านเหล่า
58 - 730086-บ้านค้อ
59 - 730087-บ้านโคก 2
60 - 730088-บ้านดงยาง 1
61 - 730089-บ้านดอนป่าแคน
62 - 730090-บ้านตูมหวาน
63 - 730091-บ้านแฝก
64 - 730092-ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
65 - 730093-บ้านโพนงาม
66 - 730094-บ้านหนองสระพังทอง
67 - 730095-ห้วยตาเปอะ
68 - 730096-ชุมชนบ้านคำชะอี
69 - 730097-บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
70 - 730098-บ้านแก้งช้างเนียม
71 - 730099-บ้านนาปุ่ง
72 - 730102-บ้านห้วยทราย 1
73 - 730103-บ้านกลาง
74 - 730104-คำบกราษฎร์นุกูล
75 - 730105-บ้านบาก 1
76 - 730106-บ้านห้วยลำโมง
77 - 730107-บ้านหนองเอี่ยน
78 - 730109-บ้านนาหลวง 1
79 - 730112-บ้านเหล่าสร้างถ่อ
80 - 730114-บ้านนาม่วง
81 - 730115-บ้านโพนสว่าง
82 - 730118-บ้านโคกพัฒนา
83 - 730121-บ้านหนองกระยัง
84 - 730122-บ้านบาก 2
85 - 730127-บ้านป่าไร่
86 - 730128-บ้านนาทาม
87 - 730132-บ้านห้วยทราย 2
88 - 730133-บ้านหนองเม็ก
89 - 730134-ชุมชนโพธิ์ไทร
90 - 730135-บ้านแก้ง 2
91 - 730139-บ้านนาคำน้อย 1
92 - 730142-บ้านเหล่าหมี
93 - 730143-บ้านโคกสว่าง 1
94 - 730144-บ้านท่าห้วยคำ
95 - 730145-บ้านนายอ
96 - 730146-บ้านป่าพยอม
97 - 730150-บ้านคำสร้อย
98 - 730151-บ้านด่านมน
99 - 730152-บ้านโนนเกษม
100 - 730153-บ้านภูแผงม้า
101 - 730154-คำแฮดประชาสรรค์
102 - 730156-บ้านนาหลวง 2
103 - 730157-บ้านบะ
104 - 730158-บ้านป่าแดง
105 - 730159-บ้านหนองสระพัง
106 - 730160-บ้านอุ่มไผ่
107 - 730161-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
108 - 730163-บ้านคำพอก 2
109 - 730164-บ้านนิคมร่มเกล้า
110 - 730166-บ้านหนองนกเขียน
111 - 730167-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
112 - 730169-เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑
113 - 730170-บ้านนากอก
114 - 730171-บ้านนาสองเหมือง
115 - 730172-บ้านน้ำเที่ยง 2
116 - 730173-บ้านนาอุดม
117 - 730175-บ้านคำไหล
118 - 730177-บ้านป่าเตย
119 - 730182-บ้านหนองแวงใหญ่
120 - 730183-บ้านดงหลวง
121 - 730184-บ้านเปียด
122 - 730185-บ้านโพนแดง
123 - 730186-บ้านโสก
124 - 730187-บ้านกกตูม
125 - 730188-บ้านแก้งนาง
126 - 730189-บ้านขัวสูง
127 - 730190-บ้านนาหินกอง
128 - 730191-บ้านปากช่อง
129 - 730192-สยามกลการ 5
130 - 730194-หมู่บ้านป่าไม้
131 - 730195-โรงเรียนร่มเกล้า
132 - 730197-บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
133 - 730198-บ้านนาหลัก
134 - 730200-บ้านโพนไฮ
135 - 730201-บ้านมะนาว
136 - 730202-บ้านหนองคอง
137 - 730203-พระราชทานบ้านหนองหมู
138 - 730204-บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
139 - 730205-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
140 - 730209-บ้านหนองหนาว
141 - 730211-บ้านย้อมพัฒนา
142 - 730212-บ้านหว้านใหญ่
143 - 730213-บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
144 - 730214-บ้านนาดีโคกสวาท
145 - 730215-บ้านป่งขาม
146 - 730216-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
147 - 730217-บ้านสองคอน
148 - 730218-หนองผือดอนม่วง
149 - 730219-บ้านหว้านน้อย
150 - 730220-บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
151 - 730221-เมืองพาลุกากรภูมิ
152 - 730222-บ้านขามป้อม
153 - 730223-บ้านชะโนด 1
154 - 730224-บ้านทรายทอง
155 - 730225-บ้านโนนสว่าง 2
156 - 730226-ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
157 - 730227-ชุมชนเมืองหนองสูง
158 - 730228-บ้านคันแท
159 - 730229-บ้านนาตะแบง 2
160 - 730230-บ้านนาหนองแคน
161 - 730231-บ้านบุ่ง
162 - 730232-บ้านวังไฮ
163 - 730233-บ้านโนนยาง
164 - 730234-บ้านคำพอก 1
165 - 730235-บ้านงิ้ว
166 - 730236-บ้านวังนอง
167 - 730238-บ้านโคกกลาง
168 - 730240-บ้านโคกหินกอง
169 - 730241-บ้านเป้าป่าแสด
170 - 730242-บ้านภู
171 - 730243-บ้านแวง
172 - 730245-บ้านเหล่าน้อย